Mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

linkedin  facebook   instagram

mask

Polityka prywatności

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), które obowiązuje od 25 maja 2018 roku informuję, co następuje:

Administratorem danych osobowych jest Paweł Bąkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Indywidualna Praktyka Lekarska Paweł Bąkowski, adres: ul. Wiedeńska 19, 60-683 Poznań, email: pawelbakowski@o2.pl (dalej Przedsiębiorca).

Dane osobowe są przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania z uwzględnieniem terminów wynikających z konieczności zapewnienia możliwości egzekwowania powszechnie obowiązujących praw.

Podstawy przetwarzania danych osobowych:

 1. umowa,
 2. prawnie uzasadniony interes polegający na marketingu bezpośrednim usług własnych administratora danych oraz dochodzeniu roszczeń, a także zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia,
 3. Pani/Pana zgoda,
 4. przepisy prawa.

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

 1. świadczenia i zarządzania udzielaniem usług medycznych,
 2. marketingu usług własnych administratora danych (bez profilowania),
 3. rozliczeń finansowych i windykacji,
 4. obsługi reklamacyjnej,
 5. archiwizacji i statystyki,

Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym na rzecz Przedsiębiorcy usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Panią/Panem umowy, takie jak obsługa klienta, rozpatrzenie reklamacji, usługi księgowe, fakturowanie i rozliczanie umów, badanie jakości obsługi, dochodzenie należności, usługi prawne, analityczne i marketingowe, operatorom pocztowym i kurierom, bankom w zakresie realizacji płatności oraz organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrazi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu marketingowym. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Przedsiębiorcę.

Uprzejmie informujemy, iż przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem przez Przedsiębiorcę Pani/Pana danych osobowych:

 • prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych;
 • prawo do sprostowania danych;
 • prawo do usunięcia danych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania;
 • prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe).

Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Zgodę może Pani/Pan odwołać, poprzez wysłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: pawelbakowski@o2.pl .

Dodatkowo ma Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Przetwarzanie danych osobowych obejmuje dane, które zostały udostępnione oraz uzyskane przez administratora ze źródeł publicznie dostępnych, tj. m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędy Statystycznego (GUS).

W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej, mogą się Państwo kontaktować się poprzez przesłanie wiadomości za pośrednictwem Poczty lub pocztą elektroniczną na adres: pawelbakowski@o2.pl

Powyższa wiadomość ma charakter informacyjny i ma na celu troskę o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.

Szczegółowe informacje odnośnie stosowanych przez Administratora plików cookie oraz zarządzania nimi dostępne są w Polityce Cookies.